Provozní řád

30.03.2015 14:55

Provozní řád

 

Prosím dodržujte tento provozní řád kvůli bezpečnosti všech návštěvníků i koní

 

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 

1) Všechny osoby jsou před vstupem do areálu povinny seznámit se s těmito pokyny.

2) Děti mladší 8 let mají vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18-ti let, která za dítě zodpovídá nebo za přítomnosti cvičitele či jím pověřené osoby.

3) Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory pro návštěvníky. Do stájí, výběhů a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu pověřené osoby.

4) Je zakázáno chovat se hlučně, běhat, křičet nebo jakýmkoliv způsobem plašit či dráždit koně.

5) Do areálu je povolen vstup se psy na vodítku, majitel je povinen po svém psovi uklidit exkrementy.

6) Je zakázáno krmit koně i ostatní zvířata bez souhlasu pověřené osoby.

7) Je zakázáno hladit zvířata přes elektrický ohradník.

8) Všechny osoby přítomné v areálu se musí řídit tímto provozním řádem a pokyny trenéra.

9) Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat, způsobené nedodržením tohoto provozního řádu.

 

B. PROVOZNÍ ŘÁD PRO ÚČASTNÍKY VÝCVIKU A MAJITELE KONÍ

 

1) Dodržovat všeobecné pokyny pro návštěvníky.

2) Chod výcviku řídí cvičitel nebo jím pověřená osoba (dále jen trenér).

3) Při příchodu do areálu je povinností každého účastníka výcviku ohlásit se u trenéra a respektovat jeho pokyny. Každý, kdo si do areálu pozve návštěvu, ohlásí tuto skutečnost trenérovi a seznámí návštěvu s provozním řádem.

4) Vstup do stájových boxů, jízdárny a výběhů je povolen jen za přítomnosti trenéra nebo s jeho souhlasem (neplatí pro majitele koní). Bez vědomí trenéra je přístup ke koním zakázán.

5) Při jakékoliv manipulaci s koňmi budou všichni koně uvázáni na ohlávce.

6) Osoby mladší 18-ti let musí mít při manipulaci s koňmi vždy ochrannou přilbu.

7) Jezdci na koních musí mít ochrannou helmu a vhodné oblečení, především obuv. Je zakázáno nosit ozdoby, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně. Doporučuje se bezpečnostní vesta.

8) Všichni účastníci jsou povinni chovat se ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě.

9) U dětí a mladistvých do 18-ti let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakémukoliv pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů.

10) Jezdecký výcvik i jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením výuky musí každý účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce). Doporučuje se úrazové pojištění.

11) Za děti do 18-ti let plně zodpovídají rodiče nebo jejich zákonný zástupce.

 

Velice děkujeme za dodržování tohoto provozního řádu.

 

V Bohumilči 1.4.2015

 WesternFarm Alvero